ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Základní škola a mateřská škola Libavské Údolí, okres Sokolov (dále jen „škola“) pří plnění svých činností zpracovává a chrání osobní údaje v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (anglicky General Data Protection Regulation), (dále zde Nařízení GDPR), plným názvem Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, je nařízení Evropské unie, jehož cílem je výrazné zvýšení ochrany osobních dat občanů.

Zpracovávané osobní údaje:

Rozsah zpracovávaných osobních údajů je stanoven právními předpisy nebo účelem jejich zpracování. V rámci plnění svých povinností škola zpracovává jen takové osobní údaje, které jí právní předpisy ukládají a takové osobní údaje, k jejichž zpracování jí byl poskytnut souhlas. O udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů žádá škola k účelu, který je vždy při udělování souhlasu uveden.

Jedná se především o tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení dětí navštěvujících školu a jejich zákonných zástupců, příp. osob, které mohou dítě ze školy vyzvedávat
 • adresa trvalého pobytu
 • datum narození a v odůvodněném rozsahu rodné číslo
 • předložené doklady a datum jejich vyhotovení
 • telefonní čísla a kontaktní e-maily
 • údaje s vazbou k přijímání dětí do školy a s průběhem jejich docházky
 • foto a videozáznamy ze školních aktivit
 • údaje o zdravotním stavu
 • záznamy z pedagogických porad
 • evidence úrazů

Které zpracováváme pro tyto účely:

 • vedení školní matriky
 • vedení třídní knihy
 • přijetí k základnímu vzdělávání a k povinné školní docházce
 • průběhu základního vzdělávání
 • zajištění školního stravování
 • činnosti školní družiny
 • zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
 • poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění, a dále vyřizování podnětů a stížností
 • vedení pracovněprávních vztahů a zaměstnanecké agendy
 • vedení účetní a daňové evidence školy
 • pro účely uzavření a plnění smluv školou
 • statistické vykazování
 • prezentace školy (webové stránky, výroční zprávy, prezentace výtvarných děl, …)
 • zajištění ochrany majetku a bezpečí osob ve škole

Právní tituly zpracování osobních údajů:

Škola v rámci své činnosti zpracovává Vaše osobní údaje v souladu s jedním z definovaných právních titulů dle čl. 6 GDPR :

 • plnění právní povinnosti školy, především dle zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a souvisejících právních předpisů
 • plnění smlouvy
 • plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
 • ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby
 • oprávněný zájem školy či třetí strany
 • souhlas se zpracováním osobních údajů

Pokud se zpracování osobních údajů zakládá na právním titulu souhlasu, můžete Vámi udělený souhlas kdykoli písemně odvolat. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů án před jeho odvoláním.

Práva při zpracování osobních údajů dětí a jejich rodičů:

Každá osoba, která poskytla své osobní údaje, má právo na informace a na přístup ke svým osobním údajům, které jsou školou zpracovávány, a to zejména informace o účelu zpracování, kategorii dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorii příjemců, době, po kterou budou osobní údaje uloženy. V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte právo požádat vysvětlení zpracování osobních údajů. Máte právo žádat opravu či výmaz (likvidaci), případně omezení (blokaci) zpracování. Máte rovněž právo vznést námitku proti zpracování a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Odvolání souhlasu:

Pokud se zpracování osobních údajů zakládá na poskytnutí souhlasu, můžete souhlas kdykoli odvolat.

Pořizování fotografií a videozáznamů:

Informujeme také o tom, že v průběhu akcí pořádaných školou dochází k fotografování a případně i natáčení videí, za účelem dokumentování jejich průběhu, přičemž tyto materiály jsou dále zveřejňovány na webové stránce provozované školou, příp. zpřístupňovány ve fotogaleriích dostupných na internetu a v případě fotografií může docházet i k jejich předávání elektronickým a tištěným mediím (informační zpravodaj městské části apod.). Jedná se o běžné publikační, novinářské dokumentování akcí, kdy toto je možné provádět, mj. i na základě tohoto upozornění, bez Vašeho výslovného souhlasu.

Pokud by mělo dojít k uveřejňování fotografie ve spojení se jménem apod., pak takové zveřejnění podléhá Vašemu souhlasu. Protože činnost školy přináší potřebu zveřejňování fotografií a videí, které přesahuje možnosti zpracování bez Vašeho souhlasu, obracíme se na Vás (rodiče našich dětí), abyste se vyjádřili (udělili/neudělili souhlas) s takovým zpracováním. Je pro nás důležité, abychom s fotografiemi a příp. videozáznamy nakládali tak, jak Vám to vyhovuje.

Doba uchování osobních údajů:

Osobní údaje uchováváme v souladu s GDPR a platnou legislativou, zejména se zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů a přijatým spisovým a skartačním řádem školy, pouze po dobu nezbytně nutnou ve vztahu k dané činnosti a stanovenému účelu zpracování. Osobní údaje, které zpracováváme s Vaším souhlasem, uchováváme pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen. Po uplynutí zákonných lhůt jsou osobní údaje zlikvidovány nebo archivovány.

Zabezpečení osobních údajů:

Osobní údaje jsou důsledně chráněny. Zpracování osobních údajů probíhá manuálně v listinné podobě a v elektronických informačních systémech, které podléhají fyzické, technické i procedurální kontrole. Za účelem ochrany dat jsou nastaveny bezpečnostní mechanismy zahrnující technická, organizační a personální opatření.

Uplatnění práv:

Subjekt údajů je oprávněn uplatnit svá práva vyplývající z GDPR vůči správci osobních údajů několika způsoby:

 • písemně poštovní zásilkou na adresu školy
 • prostřednictvím datové schránky
 • osobně u vedení školy

V případě žádosti o uplatnění Vašich práv Vám bude informace o přijatých opatřeních poskytnuta bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od obdržení žádosti. Tato lhůta však může být v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužena až o další dva měsíce. O prodloužení lhůty a důvodech pro takové prodloužení budete písemně informováni ve lhůtě do jednoho měsíce od podání žádosti.

Veškeré Vaše žádosti k uplatnění práv budou vyřizovány bezplatně, s výjimkou případů, kdy je žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, např. proto, že se opakuje. V takovém případě pak může Škola za vyřízení žádosti účtovat přiměřený poplatek zohledňující vzniklé administrativní náklady.

Právo na stížnost:

Stížnost na způsob ochrany osobních údajů můžete podat u dozorového úřadu, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ)
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha
Webová adresa: www.uoou.cz

Toto je pouze stručná rekapitulace obecného nařízení. Na webových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) jsou k dispozici kompletní informace týkající se ochrany osobních údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů byl jmenován pověřenec pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní e-mail je: @
Můžete se na nás kdykoliv obrátit, pokud byste chtěli využít některého ze svých práv či od nás získat více informací.